Савуляк Валерій Іванович

Кафедра: Кафедра Галузевого машинобудування
Посада: професор

Портфоліо

Савуляк В.І. приймав участь як відповідальний виконавець у реалізації ряду науково-технічних програм: програми ДКНТ СРСР і Держплану СРСР "Розробка та впровадження виноградозбиральних комбайнів», «Розробка технологічних процесів та контрольно-випробувальних автоматичних стендів для гнучкого автоматизованого виробництва гідромашин», проекту Державного фонду фундаментальних досліджень Міністерства України у справах науки і технологій “Розвиток хімічної термодинаміки та термохімії процесів формування сплавів”, в межах науково-технічних програм “Нові конструкційні матеріали та високоефективні технології їх виробництва” у проекті “Наукові основи нових технологій одержання на виливках і деталях шарів типу “метал-карбід” на основі СВС-процесу та контактного плавлення”, як науковий керівник тем “Розробка концептуальних основ проектування та вибору матеріалів для роботи в умовах тертя з частими зупинками та пусками”, “Розробка наукових основ забезпечення стабільності та управління еволюцією структури композиційних металокарбідних матеріалів" та «Наукові засади та реалізація явища контактного плавлення в інженерії поверхні та синтезі нових матеріалів» брав участь у виконанні державної програми “Нові матеріали та речовини”.

В результаті виконаних досліджень Савуляком В. І. розвинута теорія оптимальних структур композиційних дисперсно зміцнених матеріалів та покриттів, розроблено фундаментальні критерії їх термодинамічної стабільності. Це дало можливість розробити нові методи синтезу композиційних матеріалів та покриттів з можливістю керування процесами утворювання їх структури для забезпечення службового призначення поверхні.

Технології формування на сплавах заліза композиційних металокарбідних шарів та покриттів зі стабільними структурами і підвищеними триботехнічними характеристиками пройшли апробацію шляхом реалізації розроблених на їх основі технологічних процесів: зміцнення робочих органів землеобробної техніки (лемеші плугів, лапи культиваторів – зносостійкість підвищена у 2-3 рази); нанесення зносостійких покриттів на заготовки з нелегованих вуглецевих сплавів для різального інструменту (стійкість отриманого інструменту вища, ніж при використанні швидкорізальних сталей); покращення триботехнічних характеристик деталей гідромоторів (підвищення пускового моменту гідромотора на 15-20% за рахунок зменшення коефіцієнтів тертя спокою); підвищення зносостійкості та відновлення деталей транспортної техніки (розроблені та реалізовані технології відновлення деталей тролейбусів впроваджені у комунальному підприємстві «Вінницьке трамвайно-тролейбусне управління» та понад 10 років успішно експлуатуються). Савуляк В.І. входить до складу двох спеціалізованих вчених рад з технічних наук: у Вінницькому національному технічному університеті та докторської спеціалізованої вченої ради з технічних наук у Хмельницькому національному університеті.

Двічі обирався та працював 10 років деканом і 9 років заступником декана машинобудівного факультету. Брав активну участь у розробці та впровадженні нових навчальних планів для підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів.

Ним створено на кафедрі науковий напрямок з розробки та впровадження технологій відновлення та підвищення зносостійкості на основі нових композиційних матеріалів та покриттів. За результатами досліджень під його керівництвом захищено 9 кандидатських дисертацій з технічних наук, 1 дисертація на здобуття доктора технічних наук здана в спеціалізовану вчену раду, захищено 43 магістерських роботи. На кафедрі створено Центр зварювання, лабораторію наноматеріалів, лабораторію електронної мікроскопії і спектрального аналізу матеріалів.

В результаті виконаних досліджень Савуляком В.І. розвинуто теорію оптимальних структур композиційних дисперсно зміцнених матеріалів та покриттів, розроблено фундаментальні критерії їх термодинамічної стабільності. Під його керівництвом творчим колективом кафедри розроблено та доведено до впровадження новий напрям, що ґрунтується на використанні нановуглецевих матеріалів для нанесення градієнтних покриттів з метою відновлення та зміцнення деталей машин. Автор понад 250 наукових та науково-методичних праць і патентів (з них 6 монографій). Нагороджено знаком МОНУ «Відмінник освіти».